Ban Dân vận Trung ương

Cập nhập tin tức Ban Dân vận Trung ương

Gắn kết công tác dân vận với thông tin truyền thông

Nếu tạo được sự gắn kết giữa công tác dân vận của Đảng với các lĩnh vực của thông tin truyền thông sẽ tạo sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn.

Đang cập nhật dữ liệu !