bản sao kỹ thuật số

Cập nhập tin tức bản sao kỹ thuật số

Cơ hội thay đổi sản xuất, y tế bằng công nghệ bản sao kỹ thuật số

Digital twin (bản sao kỹ thuật số) mang đến giá trị khó đong đếm cho nhiều ngành nghề, chẳng hạn sản xuất, y tế và sẽ ngày càng quan trọng cùng với sự phổ biến của vũ trụ ảo.

Đang cập nhật dữ liệu !