Ban Tuyên giáo TƯ

Cập nhập tin tức Ban Tuyên giáo TƯ

Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để xây dựng củng cố, kiện toàn bộ máy để tăng thêm tính hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo.

Đang cập nhật dữ liệu !