bộ ngành

Cập nhập tin tức bộ ngành

Yêu cầu các Bộ, CQ Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải tổ chức triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng và phát triển CNTT bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên.

Đang cập nhật dữ liệu !