Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cập nhập tin tức Bộ Tài nguyên và Môi trường

50% thủ tục hành chính của Bộ TN&MT được cung cấp online mức 4 trong năm 2020

Bộ TN&MT sẽ cung cấp ít nhất 50% thủ tục hành chính cấp Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

Đang cập nhật dữ liệu !