Cache rework

Cập nhập tin tức Cache rework

Đang cập nhật dữ liệu !