• Chia sẻ bài viết Hoàn thành xây dựng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Cục Thông tin cơ sở trong tháng 3 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Hoàn thành xây dựng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Cục Thông tin cơ sở trong tháng 3

ictnews
Theo kế hoạch của Bộ TT&TT về triển khai Nghị định 17 của Chính phủ, việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở thuộc Bộ dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3 này.

Ngay sau khi Nghị định 17 được ban hành, ngày 24/2/2017, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định này.

Cục Thông tin cơ sở là 1 trong 28 đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, theo cơ cấu tổ chức của Bộ đã được Chính phủ quy định tại Nghị định 17/2017/NĐ-CP ban hành ngày 17/2/2017 (Nghị định 17).

Việc chỉ đạo tập trung xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo Nghị định 17 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT đã được Bộ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 3/2017.

Ngay sau khi Nghị định 17 được ban hành, ngày 24/2, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định này với mục đích đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các quy định của Nghị định; tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để hoạt động ổn định và hiệu quả.

Tại kế hoạch, Bộ TT&TT đã chỉ đạo triển khai ngay việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy của 4 đơn vị gồm: Văn phòng Bộ, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở và Tạp chí TT&TT.

Theo đó, với Văn phòng Bộ, triển khai rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị này trên cơ sở sáp nhập chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Công tác phía Nam vào Văn phòng Bộ. Cục công tác phía Nam được tổ chức lại là Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM, là đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, thực hiện nhiệm vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thông tin đối ngoại được yêu cầu phải rà soát, xây dựng đảm bảo phù hợp với Nghị định 17 và các văn bản liên quan. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế và Trung tâm thông tin điện tử đối ngoại thành 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục.

Dự kiến, việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ và Cục Thông tin đối ngoại sẽ được hoàn thành trong tháng 3/2017.

Tháng 3/2017 cũng là thời gian Bộ TT&TT dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục này được xây dựng trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thông tin cơ sở, đảm bảo phù hợp với Nghị định 17, Quyết định 52 ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở và các văn bản có liên quan. Trung tâm Dịch vụ TT&TT trực thuộc Văn phòng Bộ sẽ được chuyển về trực thuộc Cục Thông tin cơ sở.

Với Tạp chí TT&TT, theo Kế hoạch, sẽ thực hiện rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kiện toàn tổ chức bộ máy của Tạp chí TT&TT trên cơ sở sáp nhập Tạp chí Toàn cảnh sự kiện - Dư luận trực thuộc Cục Báo chí và Tạp chí Tri thức thời đại trực thuộc Cục Xuất bản, In và Phát hành vào Tạp chí CNTT và Truyền thông.

Để làm cơ sở rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí TT&TT, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2017, ngày 28/2 vừa qua, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 218/QĐ-BTTTT về việc tổ chức lại Tạp chí CNTT và Truyền thông, Tạp chí Tri thức và Thời đại và Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận.

Kế hoạch thực hiện Nghị định 17 cũng cho hay, thực hiện rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông trình Bộ trưởng phê duyệt trong tháng 3/2017.

Những đơn vị khác rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị mình đảm bảo phù hợp với Nghị định 17 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan. Các đơn vị có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trình Bộ trưởng phê duyệt trong tháng 6/2017.

Các đơn vị được thành lập mới, được kiện toàn tổ chức bộ máy, được đổi tên cần có phương án kiện toàn nhân sự, thay đổi chức danh lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu quản lý, hoạt động của đơn vị.

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị được giao tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng về việc kiện toàn tổ chức và nhân sự của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ mà trước hết là Văn phòng Bộ, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở và Tạp chí TT&TT; đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị và chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở TT&TT thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai dự thảo Thông tư hướng dẫn trình Bộ trưởng phê duyệt sau khi Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được ban hành.

Nghị định 17 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT quy định, Bộ TT&TT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. Bộ TT&TT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Facebook, Google sẽ được Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện Thông tư 38
ICTnews - Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Cục PTTH&TTĐT sẽ làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới, nhất là doanh...
Bộ TT&TT làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số Chính phủ điện tử
ICTnews - Cùng với yêu cầu cải thiện điểm số và thứ hạng chỉ số Chính phủ điện tử, phấn đấu hết năm 2017 Việt Nam xếp hạng 80 thế giới về Chính...
Bộ TT&TT có nhiệm vụ hướng dẫn địa phương phát triển, cung cấp dịch vụ Smart City
ICTnews - Một trong những nhiệm vụ của Bộ TT&TT, theo Nghị định 17 mới được Chính phủ ban hành, là hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Hoàn thành xây dựng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Cục Thông tin cơ sở trong tháng 3 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang