chuyển đổi số bưu chính

Cập nhập tin tức chuyển đổi số bưu chính

Nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Bưu chính Việt Nam - Lào

Trên nền quan hệ hợp tác chặt chẽ đã có với bưu chính Lào (Lao Post), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) nhận định kỷ nguyên số đang mở ra những cơ hội hợp tác mới cho bưu chính hai nước Việt Nam và Lào.

Đang cập nhật dữ liệu !