có qua có lại

Cập nhập tin tức có qua có lại

Troll qua troll lại

Có qua có lại mới toại lòng nhau :))

Đang cập nhật dữ liệu !