Contiue on PC

Cập nhập tin tức Contiue on PC

Microsoft tung tính năng Microsoft Edge mới giúp gắn kết “tình anh em” giữa Windows 10 với iOS và Android

Với Microsoft Edge, bạn có thể bắt đầu mọi thứ trên điện thoại và kết thúc trên máy tính. Đó là thông điệp vừa được Microsoft gửi tới tất cả người dùng trình duyệt Microsoft Ege trong đoạn quảng cáo tính năng Continue on PC.

Đang cập nhật dữ liệu !