Từ Thơ Nguyễn đến Ryan Kaji, mỏ vàng nội dung trẻ em trên YouTube

 
Từ Thơ Nguyễn đến Ryan Kaji, mỏ vàng nội dung trẻ em trên YouTube
Từ Thơ Nguyễn đến Ryan Kaji, mỏ vàng nội dung trẻ em trên YouTube
Từ Thơ Nguyễn đến Ryan Kaji, mỏ vàng nội dung trẻ em trên YouTube
Từ Thơ Nguyễn đến Ryan Kaji, mỏ vàng nội dung trẻ em trên YouTube
YouTuber Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng

YouTuber Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng

Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, cổ suý mê tín dị đoan, YouTuber Thơ Nguyễn bị phạt số tiền 7,5 triệu đồng.