đại hội đồng cổ đông

Cập nhập tin tức đại hội đồng cổ đông

Mục tiêu lớn của Tập đoàn công nghệ CMC trong năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn công nghệ CMC đề ra mục tiêu doanh thu 381 triệu USD; thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) đạt 41 triệu USD; hướng tới mục tiêu tập đoàn số toàn cầu doanh thu tỷ đô năm 2025.

Đang cập nhật dữ liệu !