đọc não

Cập nhập tin tức đọc não

Ta đã có thể đọc được não chim và biết được nó sắp hót bài gì, bước đệm hoàn hảo để áp dụng lên não người

Con người tương lai sẽ có một giao diện não bộ - máy tính hiệu quả đề làm việc, nhưng tương lai ấy xa bao nhiêu, ta chưa rõ.

Đang cập nhật dữ liệu !