Gậy Như Ý

Cập nhập tin tức Gậy Như Ý

Nếu tìm được 7 Viên Ngọc Rồng trong Dragon Ball bạn sẽ ước điều gì?

Nếu 7 Viên Ngọc Rồng trong truyện Dragon Ball là có thực, nếu như mình gom đủ được chúng, triệu hồi được Rồng thần thì mình nên ước điều gì ta?

Đang cập nhật dữ liệu !