giờ UTC

Cập nhập tin tức giờ UTC

Tương lai giờ quốc tế: Cuộc chiến 1 giây

Các tranh luận về việc chấm dứt sử dụng giây nhuận đã kéo dài hơn 15 năm nay song vẫn chưa có hồi kết.

Đang cập nhật dữ liệu !