Glyphosate

Cập nhập tin tức Glyphosate

Băng vệ sinh chứa chất ung thư: Chưa biết Bộ nào quản lý?

Các sản phẩm băng vệ sinh phụ nữ tại Việt Nam có nhiều nguy cơ tồn dư thuốc diệt cỏ Glyphosate và dioxin gây ung thư, song hiện vẫn chưa rõ Bộ nào quản lý sản phẩm này.

Đang cập nhật dữ liệu !