hệ điềuh hành

Cập nhập tin tức hệ điềuh hành

Phần mềm độc hại WannaCrypt tấn công toàn cầu, Microsoft buộc phải phát hành bản cập nhật cho HĐH cũ Windows XP

Ngoài Windows XP, các phiên bản Windows cũ hơn như Windows 8 và Windows Server 2003 cũng nhận được bản cập nhật này.

Đang cập nhật dữ liệu !