học tập và làm theo Bác

Cập nhập tin tức học tập và làm theo Bác

Giao ban về thực hiện Chỉ thị 05 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

 Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức.

Đang cập nhật dữ liệu !