nghiên cứu KHCN

Cập nhập tin tức nghiên cứu KHCN

Doanh nghiệp được trích đến 10% cho quỹ nghiên cứu KHCN

Doanh nghiệp Nhà nước được trích từ 3% - 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ cho quỹ phát triển KHCN. Các doanh nghiệp khác được tự quyết định tỷ lệ này, nhưng không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ. 

Đang cập nhật dữ liệu !