Bộ TT&TT yêu cầu tổng kiểm tra thông tin điện tử trên mạng

Ngày đăng : 17:42, 07/11/2014

ICTnews - Ngày 6/11/2014, Bộ TT&TT đã có công văn gửi các Sở TT&TT yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát và thống kê hoạt động thông tin điện tử trên mạng. Các sở TT&TT gửi báo cáo về Bộ TT&TT trước ngày 20/11/2014.

2sao.vn mới bị nhận án phạt của Bộ TT&TT.

Theo nội dung công văn, để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử, nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự và làm lành mạnh hóa môi trường thông tin điện tử tại Việt Nam, góp phần cung cấp ngày càng rộng rãi hơn đến nhân dân những thông tin thiết yếu, tích cực của xã hội, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Bộ TT&TT đã yêu cầu sở TT&TT các tỉnh, thành phố tập trung triển khai, thực hiện tốt việc sau:

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND cấp tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thông tin điện tử để định hướng, cung cấp thông tin tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng thông tin trên Internet để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết tự sàng lọc, khai thác những nội dung thông tin có lợi, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại trên Internet.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử tại địa phương theo thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ TT&TT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Các sở TT&TT cũng phải đánh giá hiện trạng tình hình và công tác quản lý hoạt động thông tin điện tử trên mạng Internet tại địa phương. Tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cấp phép, đăng ký và đang hoạt động tại địa phương. Đồng thời rà soát, thống kê cả số trang mạng đang hoạt động không phép, thử nghiệm.

Tiếp theo đó, trên cơ sở rà soát, nắm tình hình, tập trung phối hợp với Công an cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các sở cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời và nghiêm minh theo thẩm quyền đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động thông tin điện tử trên mạng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các sở TT&TT đề xuất, kiến nghị với Bộ TT&TT và các cơ quan chức năng về công tác quản lý hoạt động thông tin điện tử trên mạng.

Bộ TT&TT yêu cầu Sở TT&TT triển khai thực hiện và báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trước ngày 20/11/2014.

M.Q