Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Bộ TT&TT phải triển khai 16 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày đăng : 16:31, 23/12/2016

ICTnews - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo, trong năm 2017, Bộ TT&TT phải triển khai 16 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng ban hành các chính sách, cơ chế có tính đột phá nhằm tận dụng cơ hội phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ rõ 16 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ TT&TT phải thực hiện trong năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ TT&TT năm 2017 vào ngày 23/12/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã nêu rõ những kết quả thực hiện trong năm 2016 và cả những khó khăn, tồn tại trong năm 2016. Đồng thời, Bộ trưởng cũng chỉ rõ 16 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ TT&TT phải thực hiện trong năm 2017.

Nhiệm vụ đầu tiên mà Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nêu ra là Bộ TT&TT phải tiếp tục tập trung xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực TT&TT, đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính chất đột phá nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng các chính sách tạo điều kiện cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn thụ hưởng những lợi ích do lĩnh vực thông tin và truyền thông mang tới.

Bộ TT&TT cũng quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tập trung, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về TT&TT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là Bộ TT&TT phải thực hiện tốt Luật Báo chí, đảm bảo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc triển khai thực hiện kế hoạch KTXH 5 năm giai đoạn 2016-2020, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Báo chí; quản lý chặt chẽ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, qua đó xây dựng lòng tin của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Bộ TT&TT cũng tập trung triển khai Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nghiên cứu, xây dựng những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xuất bản.

Đối với lĩnh vực bưu chính, Bộ TT&TT sẽ tích cực thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách phát huy hiệu quả của các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Đối với lĩnh vực viễn thông, Bộ TT&TT tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động cạnh tranh, khuyến mại, giá cước, chất lượng dịch vụ để bảo đảm quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông. Triển khai Đề án cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao và kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, mua bán lưu thông SIM di động sai quy định; xây dựng các chính sách thúc đẩy sự phát triển thuê bao di động trả sau.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển tài nguyên, đảm bảo an toàn hệ thống Internet và hệ thống tên miền quốc gia. Thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Internet. Triển khai hoạt động của Ủy ban Tần số vô tuyến điện quốc gia. Thực hiện Giai đoạn 2 Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020.

Trong lĩnh vực CNTT, năm 2017 Bộ TT&TT sẽ tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy việc triển khai chương trình mục tiêu về CNTT; Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT giai đoạn 2020, tầm nhìn 2025. Phát triển các khu CNTT tập trung; Thúc đẩy phát triển các sản phẩm CNTT trong nước.

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả và mức độ ứng dụng CNTT và triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức giám sát và ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công mạng. Tiếp tục tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức toàn xã hội về an toàn thông tin. Chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tới công tác thực thi pháp luật, thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên tất cả các lĩnh vực TT&TT, đặc biệt là môi trường báo chí, xuất bản, viễn thông, thông tin điện tử, Internet. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể, hiệp hội và doanh nghiệp để thực hiện các biện pháp liên ngành giúp công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả cao.

Bộ TT&TT sẽ tập trung thực thi tốt chức năng quản lý nhà nước, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phát triển mạnh mẽ và bền vững.Tăng cường và mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương. Thực hiện hiệu quả nội dung các văn bản Chính phủ Việt Nam và Bộ TT&TT đã ký kết với các nước, vùng lãnh thổ và tổ chức nước ngoài. Tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế.

Đình Anh