Quốc Vương

Cập nhập tin tức Quốc Vương

[Infographic] Quốc vương – ngôi vị tôn quý nhất trong Ngự Long Tại Thiên

(GameSao) - Quốc vương là ngôi vị tôn quý của mỗi nước và luôn được thần dân nước mình yêu mến. Ngự Long Tại Thiên hiện thời có 5 Quốc vương, đại diện cho 5 quốc gia U Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu và Kinh Châu.

Đang cập nhật dữ liệu !