The Guardians of the Galaxy

Cập nhập tin tức The Guardians of the Galaxy

Tìm hiểu về Concept ban đầu của Ego và Mantis trong Guardians of the Galaxy

Trước khi trở hoàn thiện thành phiên bản cuối cùng như chúng ta thấy, có rất nhiều ý tưởng, concept đã từng bị gạt bỏ, thay đổi.

Đang cập nhật dữ liệu !