• Chia sẻ bài viết Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT.
Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT | Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở TT&TT | Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc Sở TT&TT

Thông tư 01 của Bộ TT&TT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT có hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2019  (Ảnh minh họa: Internet)

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư 01 của Bộ TT&TT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở).

Thông tư này áp dụng đối với người được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TT&TT và cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi tuyển, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về nguyên tắc áp dụng, Thông tư 01 quy định, người được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi tuyển chức danh Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này gồm: Về chính trị, tư tưởng: Có tinh thần yêu nước; tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà nước, dân tộc và nhân dân Việt Nam. Có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; công bằng, chính trực; có lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, nói đi đôi với làm; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm; Có trách nhiệm với công việc; ứng xử văn hóa, lịch sự; có tinh thần học hỏi, thường xuyên học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định, kỷ luật, kỷ cương của tổ chức.

Bên cạnh đó, Thông tư 01 còn yêu cầu về năng lực và uy tín gồm: Có năng lực quản lý, điều hành, phối hợp công tác; có tư duy đổi mới; có tầm nhìn; Có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực tham mưu, tổng hợp, phân tích, dự báo; có khả năng hoạch định chính sách, mục tiêu, chiến lược, kế hoạch; Có năng lực thực tiễn, nắm chắc tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực phụ trách để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.; Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong giải quyết công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc; Có khả năng quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể, cá nhân; Có khả năng áp dụng và chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng CNTT để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Được cấp trên/cấp dưới, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tin tưởng, tín nhiệm.

Cùng với đó, phải có những hiểu biết cụ thể: Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; định hướng phát triển, chiến lược, chính sách của ngành TT&TT; Hiểu biết sâu về ngành, về tình hình và xu thế phát triển ngành TT&TT ở trong nước và thế giới; nắm vững nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở TT&TT và nghiệp vụ quản lý trong lĩnh vực TT&TT; Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định những tiêu chuẩn khác gồm:  Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Khuyến khích bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi chuyên môn về lĩnh vực thông tin và truyền thông, ngoại ngữ;  Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Có thành tích nổi bật trong quá trình công tác được cấp có thẩm quyền công nhận; Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ khi quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành thì không được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở.

Quy định tiêu chuẩn cụ thể với Giám đốc Sở TT&TT: Giám đốc Sở là công chức đứng đầu Sở TT&TT, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở TT&TT tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở (sau đây gọi chung là TT&TT) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, CNTT, an toàn thông tin; báo chí và truyền thông; xuất bản - phát hành; công nghệ kỹ thuật in theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc ngành khác thì phải có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực TT&TTnhiều hơn 3 năm so với quy định tại khoản 4 Điều này. Khuyến khích ưu tiên bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giỏi chuyên môn về công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, CNTT, an toàn thông tin.

Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo cấp sở; Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Đặc biệt, có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực TT&TT và có ít nhất 3 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên; được quy hoạch chức danh Giám đốc Sở hoặc tương đương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với chức danh Phó Giám đốc Sở TT&TT: Phó Giám đốc Sở là công chức lãnh đạo, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, CNTT, an toàn thông tin; báo chí và truyền thông; xuất bản - phát hành; công nghệ kỹ thuật in theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc ngành khác thì phải có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhiều hơn 3 năm so với quy định tại khoản 4 Điều này;

Trong trường hợp Giám đốc Sở không được đào tạo một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, CNTT, an toàn thông tin thì ít nhất 1 Phó Giám đốc Sở phải có trình độ đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, CNTT, an toàn thông tin để phụ trách lĩnh vực viễn thông, CNTT, điện tử, tần số vô tuyến điện.

Đồng thời, có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo cấp sở; có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

Đặc biệt, có ít nhất 3 năm công tác trong lĩnh vực được giao phụ trách và có ít nhất 2 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên và được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư 01 cũng quy định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở có hiệu lực thi hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản tới Bộ TT&TT kèm theo Quyết định bổ nhiệm và lý lịch của người được bổ nhiệm để theo dõi. Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định hoặc bố trí, sắp xếp công tác khác phù hợp. Giám đốc Sở TT&TT căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này, thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư 01. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2019. Quyết định 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch UBND, Giám đốc Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

Theo mic.gov.vn

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Sở TT&TT phải vươn lên mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của một Sở quản lý nhà nước về ICT
ICTnews - Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, trong năm nay, Sở TT&TT Hà Nội cùng các Sở TT&TT khác trong cả nước cần phải vươn...
Chưa sáp nhập Sở TT&TT vào bất cứ Sở nào trừ khi có Nghị định mới về bộ máy
ICTnews - Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố chưa sát nhập Sở TT&TT...
Bộ TT&TT cấp tài khoản truy cập hệ thống Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho hơn 50 lãnh đạo Sở TT&TT
ICTnews - Trong tháng 1/2019, Bộ TT&TT đã cấp tài khoản truy cập hệ thống Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho hơn 50 lãnh đạo Sở TT&TT...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang