• Chia sẻ bài viết Đề xuất giao cấp tỉnh xem xét hợp nhất Sở TT&TT với Sở VHTT&DL lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Đề xuất giao cấp tỉnh xem xét hợp nhất Sở TT&TT với Sở VHTT&DL

ictnews
Sở  TT&TT là 1 trong 10 sở, ngành Bộ Nội vụ đề xuất quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp giữ ổn định hoặc hợp nhất, theo dự thảo Nghị định quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, trường hợp hợp nhất Sở TT&TT với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao), sở mới sẽ có tên là Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Vì sao Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất Sở TT&TT với Sở VHTT&DL?

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang được Bộ Nội vụ soạn thảo. Hiện dự thảo này đang được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Chinhphu.vn) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân kể từ hôm nay, ngày 17/4/2018.

Tại dự thảo tờ trình về việc hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề cập đến những nội dung mới của dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ cho biết, về danh mục các sở (Điều 8), trên cơ sở kế thừa tên gọi, chức năng của 21 sở được quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP, dự thảo Nghị định quy định danh mục về tên gọi và chức năng của 21 sở, làm căn cứ cho việc xác định các sở được giữ ổn định, tổ chức thống nhất tại địa phương và các sở giao cho địa phương quyết định việc giữ ổn định hoặc hợp nhất (thí điểm hợp nhất), sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập (kể cả khi đáp ứng đủ tiêu chí thành lập), bảo đảm tinh gọn bộ máy theo yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW.

Về tổ chức các sở (các Điều 9, 10, 11), Bộ Nội vụ cho hay, trên cơ sở xác định danh mục các sở tại Điều 8 nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn các sở hiện có và xác định tiêu chí thành lập đối với các cơ quan chuyên môn đặc thù, chuyên ngành.

Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, 17 sở đang tổ chức thống nhất trong cả nước hiện nay (theo quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP) được chia thành 3 nhóm. Trong đó, nhóm 1 là các sở được tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, nhằm bảo đảm giữ ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hoặc sở tham mưu quản lý chuyên ngành chuyên sâu có tính ổn định cao, gồm 4 sở: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Y tế.

Nhóm 2 là các sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc hợp nhất, gồm 10 sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Văn hóa, Thể thao); Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Nhóm 3 là các sở giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc thực hiện thí điểm hợp nhất theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 56/2017/QH14 gồm: Sở Nội vụ (thí điểm hợp nhất với Ban Tổ chức); Thanh tra tỉnh (thí điểm hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra); Văn phòng UBND cấp tỉnh (thí điểm hợp nhất với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

Đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành, không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương gồm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thuộc UBND thành phố Hà Nội và TP.HCM và 3 sở do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập (Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch) giao UBND cấp tỉnh trình Hội động nhân dân cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập; thành lập hoặc không thành lập (kể cả khi đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập).

Bộ Nội vụ cũng cho biết, trên cơ sở phân nhóm các sở, dự thảo Nghị định quy định theo hướng cho địa phương quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong của từng sở, bảo đảm phù hợp với quy định khung của Chính phủ, quy định của Thủ tướng Chính phủ (trong trường hợp sáp nhập các sở, điều chỉnh chức năng giữa các sở khác với quy định tại Nghị định), hướng dẫn của Bộ quản lý ngành về nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương (các Bộ không hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của sở). Đối với sở thực hiện thí điểm hợp nhất thì thực hiện chức năng theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Đáng chú ý, theo điểm d khoản 2 Điều 9 của dự thảo Nghị định, trường hợp hợp nhất Sở TT&T với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao thì tên sở mới là Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 sở đang thực hiện theo quy định.

Lý giải cơ sở của đề xuất hợp nhất Sở TT&TT với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao), tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ nêu, qua thực tiễn thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương cho thấy, tại một số tỉnh có địa bàn nhỏ, dân số ít thì yêu cầu quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT không lớn, nên không cần thiết duy trì 1 Sở tham mưu chuyên trách về các lĩnh vực nêu trên.

Đề xuất giảm từ 46 - 88 sở, ngành trên cả nước

Về khung số lượng các sở, tại dự thảo tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đưa ra 3 phương án, giúp cả nước giảm từ 46 - 88 sở, ngành.

Theo đó, phương án 1 quy định tổng số lượng sở sau khi thực hiện hợp nhất (thí điểm hợp nhất), sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập các sở theo quy định tại Điều 9, bảo đảm không vượt quá số lượng sở hiện có và khung số lượng sở của từng địa phương theo phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cụ thể: không quá 20 sở đối với Hà Nội và TP.HCM; không quá 19 sở đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I; không quá 18 sở đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II; không quá 17 sở đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại III.

Phương án 2, việc hợp nhất, sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập các sở theo quy định tại Điều 9 Nghị định, bảo đảm không vượt quá số lượng sở hiện có và phù hợp với khung số lượng sở sau: không quá 20 sở đối với Hà Nội và TP.HCM; không quá 18 sở đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I; không quá 17 sở đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II và III.

Phương án 3, việc hợp nhất, sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập các sở theo quy định tại Điều 9, bảo đảm tổng số lượng sở sau khi sắp xếp không vượt quá số lượng sở hiện có tại thời điểm tổ chức thực hiện Nghị định.

Dự thảo tờ trình của Bộ Nội vụ nêu rõ: “Trong các phương án trên, để bảo đảm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy có lộ trình, tránh xáo trộn lớn, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1”.

Cũng theo phân tích của Bộ Nội vụ, thực hiện phương án 1 sẽ giảm tối thiểu 46 sở (chưa bao gồm các sở không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập cần phải sắp xếp lại theo quy định tại Nghị định này) tại 34 tỉnh, thành phố, cụ thể: có 22 tỉnh, thành phố cần giảm tối thiểu 1 sở (gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, An Giang, Bình Phước, Lâm Đồng, Kon Tum, Quảng Ngãi, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Giang, Hòa Bình, Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Ninh Thuận); có 12 tỉnh cần giảm tối thiểu 2 sở (Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Trị).

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Xếp loại viên chức CNTT trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành 4 hạng
ICTnews - Theo quy định mới của Bộ TT&TT sẽ có hiệu lực từ 15/2/2018, viên chức đang làm việc trong lĩnh vực CNTT tại các đơn vị sự nghiệp công...
VNNIC “bắt tay” Sở TT&TT Hà Nội thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn Thủ đô
ICTnews - “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường hợp tác và thúc đẩy tài nguyên Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội” vừa được Trung tâm...
Đẩy nhanh lộ trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực CNTT
ICTnews - Bộ TT&TT được yêu cầu chỉnh lý dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TT&TT đến 2020,...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Đề xuất giao cấp tỉnh xem xét hợp nhất Sở TT&TT với Sở VHTT&DL lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang