Tín ngưỡng thờ mẫu

Cập nhập tin tức Tín ngưỡng thờ mẫu

Lưu giữ di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên tem bưu chính

Bộ tem “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại” vừa được Bộ TT&TT phát hành nhằm góp phần lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt.

Đang cập nhật dữ liệu !