Wi-Fi 7

Cập nhập tin tức Wi-Fi 7

Nhiều người chưa có chuẩn Wifi 6 thì chuẩn Wifi 7 đã trong quá trình phát triển

Tốc độ nhanh đến mức nhiều nhà mạng cũng không đáp ứng được.

Đang cập nhật dữ liệu !