Xóa đói giảm nghèo

Cập nhập tin tức Xóa đói giảm nghèo

Chuyển đổi số là lời giải cho bài toán phát triển của Điện Biên

"Chuyển đổi số hướng tới chính phủ số, kinh tế số và xã hội số là quy luật không thể đảo ngược của thế giới. Chuyển đổi số chính là lời giải cho bài toán phát triển của Điện Biên trong tương lai." 

Đang cập nhật dữ liệu !