LMHT: Cập nhật tin tức ngày 05/10 – Riot buff hơn…60 vị tướng

(GameSao.vn) – Tất cả đều được gia tăng máu, giáp và sát thương vật lý.

CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Khát Máu/ Nợ Máu (W)

 • Sát thương tăng từ 45/80/115/150/185 lên 50/85/120/155/190.

  Lưỡi Gươm Đọa Đày (E)

 • Sát thương tăng từ 70/110/150/190/230 lên 75/115/155/195/235.

 • Lượng máu tăng từ  514.4 (+80 mỗi cấp) lên 526.4 (+92 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 26.38 lên 31.38.
 • Lượng máu tăng từ 587.8 (+85 mỗi cấp) lên 592.8 (+90 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 24.38 lên 44.38.

 • STVL tăng từ 53.384 lên 61.38.
 • Giáp tăng từ 23.544 lên 21.54.

 • Lượng máu tăng từ 467.6 (+70 mỗi cấp) lên 479.6 (+82 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 511.68 (+76 mỗi cấp) lên 523.68 (+88 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 76 lên 88.
 • Giáp tăng từ 21.212 lên 30.21.

 • Lượng máu tăng từ 550 (+80 mỗi cấp) lên 562 (+ 92 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 540 (+80 mỗi cấp) lên 552 (+92 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 25 lên 34.

 • Giáp tăng từ 24.38 lên 44.38.

 • Lượng máu tăng từ 507.68 (+76 mỗi cấp) lên 519.88 (+88 mỗi cấp).

 • Lớp giáp tăng từ 26.72 lên 46.72.

 • STVL tăng từ 53.66 (+22.88 mỗi cấp) lên 61.66 (+31.88 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 525 (+75 mỗi cấp) lên 537 (+87 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 589.2 (+90 mỗi cấp) lên 594.2 (+95 mỗi cấp).
 • Giáp tăng từ 26.048 lên 31.05.

 • STVL tăng từ 55.8 lên 63.8.
 • Giáp tăng từ 25.544 lên 34.54.

 • STVL tăng từ 61.27 lên 69.27.
 • Giáp tăng từ 26.88 lên 35.88.

 • Giáp tăng từ 27 lên 32.
 • Lượng máu tăng từ 580 (+80 mỗi cấp) lên 585 (+85 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 22.128 lên 27.13.
 • Lượng máu tăng từ 529.4 (+80 mỗi cấp) lên 534.4 (+85 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 28 lên 37.

 • STVL tăng từ 55.66 lên 63.66.
 • Giáp tăng từ 21.88 lên 30.88.

 • Giáp tăng từ 20.88 lên 29.88.

 • Lượng máu tăng từ 558.48 (+86 mỗi cấp) lên 570.48 (+98 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 550 (+100 mỗi cấp) lên 562 (+112 mỗi cấp).

 • Lượng giáp tăng từ 26.05 lên 35.05.

 • STVL tăng từ 60.83 lên 68.83.
 • Lượng giáp tăng từ 24.376 lên 33.38.

 • STVL tăng từ 58 lên 66.
 • Giáp tăng từ 24.376 lên 33.38.

 • Lượng máu tăng từ 476 (+75 mỗi cấp) lên 488 (+87 mỗi cấp).

 • Lượng giáp tăng từ 22 lên 27.
 • Lượng máu tăng từ 580 (+90 mỗi cấp) lên 585 (+95 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 19.384 lên 28.38.

 • STVL tăng từ  58.46 lên 66.46.
 • Lượng giáp tăng từ 22.88 lên 31.88.

 • Lượng máu tăng từ 522.44 (+83 mỗi cấp) lên 534.44 (+95 mỗi cấp).

 Karthus

 • Lượng máu tăng từ 516 (+75 mỗi cấp) lên 528 (+87 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 564.04 (+78 mỗi cấp) lên 576.04 (+90 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 590 (+82 mỗi cấp) lên 602 (+94 mỗi cấp).

 • Lượng giáp tăng từ 24.3 lên 29.3.
 • Lượng máu tăng từ 535.72 (+79 mỗi cấp) lên 540.72 (+84 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 57 lên 65.
 • Lượng giáp tăng từ 20 lên 29.

 • STVL tăng từ 57.46 lên 65.46.
 • Lượng giáp tăng từ 19.88 lên 28.88.

 • Lượng máu tăng từ 516 (+80 mỗi cấp) lên 528 (+92 mỗi cấp).

 Lissandra

 • Lượng máu tăng từ 506.12 (+75 mỗi cấp) lên 518.12 (+87 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 57.46 lên 65.46.
 • Giáp tăng từ 24.04 lên 33.04.

 • Giáp tăng từ 19.216 lên 28.22.

 • Lượng máu tăng từ 477.72 (+79 mỗi cấp) lên 489.72 (+91 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 61.97 lên 69.97.
 • Giáp tăng từ 28.3 lên 37.3.

 • Lượng máu tăng từ 525 (+75 mỗi cấp) lên 537 (+87 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 63.54 lên 71.54.
 • Giáp tăng từ 30 lên 39.

 • Giáp tăng từ 20 lên 25.
 • Lượng máu tăng từ 525 (+73 mỗi cấp) lên 530 (+78 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 547.48 (+86 mỗi cấp) lên 559.48 (+98 mỗi cấp).

 • Lượng giáp tăng từ 19.72 lên 28.72.

 • STVL tăng từ 59.18 lên 67.18.
 • Lượng giáp tăng từ 24.88 lên 33.88.

 • STVL tăng từ 57.544 lên 65.54.
 • Giáp tăng từ 26.46 lên 35.46.

 • Giáp tăng từ 22.88 lên 27.88.
 • Máu tăng từ 540 (+80 mỗi cấp) lên 545 (+85 mỗi cấp).

 • Máu tăng từ 517.72 (+79 mỗi cấp) lên 529.72 (+91 mỗi cấp).

 Ornn

 • STVL tăng từ 59.72 lên 67.72.
 • Giáp tăng từ 24.04 lên 33.04.

 • STVL tăng từ 56 lên 64.
 • Giáp tăng từ 29 lên 38.

 • STVL tăng từ 54.46 lên 62.46.
 • Giáp tăng từ 23.38 lên 32.38.

 Rakan

 • STLV tăng từ 62 lên 70.
 • Giáp tăng từ 24 lên 36.

 • STVL tăng từ 55.88 lên 63.88.
 • Giáp tăng từ 31.384 lên 40.38.

 • STVL tăng từ 50.04 lên 64.04.
 • Giáp tăng từ 24.376 lên 33.38.

 • Giáp tăng từ 25.88 lên 30.88.
 • Máu tăng từ 584.4 (+80 mỗi cấp) lên 589.4 (+85 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 558.48 (+86 mỗi cấp) lên 570.48 (+98 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 56 lên 64.
 • Giáp tăng từ 27 lên 36.

 • STVl tăng từ 60 lên 68.
 • Giáp tăng từ 25 lên 34.

 • Giáp tăng từ 27.88 lên 36.88.

 • STVL tăng từ 59.72 lên 67.72.
 • Giáp tăng từ 23.04 lên 32.04.

 • Giáp tăng từ 20.544 lên 29.54.

 • Giáp tăng từ 29.384 lên 32.38.

 • Lượng máu tăng từ 516.04 (+90 mỗi cấp) lên 528.04 (+102 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 511.04 (+78 mỗi cấp) lên 523.04 (+90 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 27 lên 47.

 • Máu tăng từ 520 (+75 mỗi cấp) lên 532 (+87 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 25 lên 45.

 • STVL tăng từ 47.696 lên 55.7.
 • Giáp tăng từu 16 lên 28.

 • STVL tăng từ 56.96 lên 64.96.
 • Giáp tăng từ 22 lên 31.

 • STVL tăng từ 60.04 lên 68.04.

 • STLV tăng từ 61.376 lên 69.38.
 • Giáp tăng từ 24.108 lên 33.11.

  Chém Xoáy (E)

 • Sát thương tăng từ 70/100/130/160/190 lên 80/110/140/170/200.

 • Lượng máu tăng từ 521.76 (+82 mỗi cấp) lên 533.76 (+94 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 55.46 lên 63.46.
 • Giáp tăng từ 23.04 lên 32.04.

 • STVL tăng từ 54.66 lên 62.66.
 • Giáp tăng từ 23.212 lên 32.21.

 • STVL tăng từ 55.88 lên 63.88.
 • Giáp tăng từ 19.012 lên 28.01.

 • Lượng máu tăng từ 492.72 (+82 mỗi cấp) lên 504.76 (+94 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 507.68 (+76 mỗi cấp) lên 519.68 (+88 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 516.04 (+78 mỗi cấp) lên 528.04 (+90 mỗi cấp).

 • Lượng máu tăng từ 525 (+84 mỗi cấp) lên 537 (+96 mỗi cấp).

 • STVL tăng từ 59.544 lên 67.54.
 • Giáp tăng từ 26.38 lên 35.38.

 Xayah

 • STVL tăng từ 56 lên 64.
 • Giáp tăng từ 24 lên 33.

 • Lượng máu tăng từ 514.4 (+80 mỗi cáp) lên 526.4 (+92 mỗi cấp).

 Yorick

 • STLV tăng từ 57 lên 65.
 • Giáp tăng từ 30 lên 39.

 • STVL tăng từ 60 lên 68.
 • Giáp tăng từ 24 lên 33.

 • Lượng máu tăng từ 524.4 (+80 mỗi cấp) lên 536.4 (+92 mỗi cấp).

 • Giáp tăng từ 19.134 lên 28.13.

 • Giáp tăng từ 20.04 lên 29.04.

  Rựa Thợ Săn

 • Nội tại DUY NHẤT – Vuốt:
  • Sát thương cộng thêm ở đòn đánh lên quái rừng giảm từ 30 xuống 20
  • Tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 20% xuống 15%

Gnar_G

MacBook cấu hình nào chơi tốt Liên Minh Huyền Thoại?

Dù đã tương thích với máy Mac nhưng không phải MacBook nào cũng chiến tốt tựa game Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.

Việt Nam vô địch giải PUBG Mobile toàn cầu

Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam đã giành huy chương vàng bộ môn PUBG Mobile tại Giải vô địch Thể thao điện tử toàn cầu (GEG 2022), được tổ chức sáng 18/12 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đứng trên mảnh đất thơm ngon nhất ngành game, Việt Nam tận dụng ra sao?

Ngành game Việt hưởng lợi từ yếu tố địa lợi, nhân hoà, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác ngàng công nghiệp trị giá 184 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp game Việt Nam đang đóng thuế cho Singapore

Việc Singapore có chính sách thu hút doanh nghiệp, cộng với một số rào cản tại Việt Nam đã khiến nhiều doanh nghiệp trong nước thành lập công ty tại Singapore.

Sẽ có game Make in Vietnam về bảo vệ trẻ em

Tác phẩm “Thủ lĩnh tương lai” của nhóm GTEAM, giải Nhất cuộc thi Sáng tạo ý tưởng trò chơi về bảo vệ trẻ em sẽ được Công ty GOSU hỗ trợ hoàn thiện và phát triển ý tưởng thành sản phẩm game hoàn chỉnh, có thể đưa ra thị trường.

Người hùng Livakovic của tuyển Croatia là huyền thoại trong game

Livakovic đang trở thành ngôi sao nhờ màn trình diễn tại World Cup 2022, nhưng từ lâu tiềm năng của thủ môn tuyển Croatia đã được cộng đồng phát hiện nhờ game Football Manager.

Google bị cáo buộc đút lót các nhà phát triển game

Theo báo cáo mới đây của Reuters, để ngăn các nhà phát triển game cạnh tranh với Play Store bằng cách mở cửa hàng ứng dụng của riêng họ, Google đã trả cho 24 nhà phát triển ứng dụng một khoản tiền khổng lồ.

CEO Binace: Giá token Axie Infinity tăng cao bất thường do Skyrex gặp sự cố bảo mật

Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, giá token AXS của tựa game Axie Infinity đã tăng gấp 3 lần, trước khi giảm sốc gần như ngay sau đó.

Game Việt được Google đề cử danh hiệu game của năm 2022

Tựa game Gun & Dengeons do một studio game Việt Nam phát triển vừa chính thức nhận đề cử cho ngôi vị game của năm từ kho ứng dụng Google Play của Google.

Bình luận viên Game 9x trước ‘giờ G’ trận Chung Kết Tổng Đấu Trường Máy Tính 2022

Được chọn là Caster (bình luận viên) cho trận chung kết tổng Đấu Trường Máy Tính 2022, Bomman không giấu được cảm xúc hồi hộp khi đồng hành cùng trận đấu quan trọng và gay cấn nhất giải đấu.

Đang cập nhật dữ liệu !